TABLE04
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
DATA
title : TABLE04
completion : 2022.12
tabletop : Harada Sakan
structure : Shohei Akiyama
photo : Masanori Kaneshita